ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต)
โรคอ้วนในเด็กกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่เพิ่มขึ้นในประเทศที่พัฒนาและ กำลังพัฒนา ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบความชุกของโรคอ้วนในเด็กวัย 6-11 ปี เพิ่มจาก 7% ในปี 1980 เป็น 15.3% ในปี 2000 องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าทั่วโลกมีประชากรอย่างน้อย 300 ล้านคนที่กำลังเผชิญปัญหาโรคอ้วน สำหรับประเทศไทยแนวโน้มสูงขึ้นมากจนน่าเป็นห่วง จากการสำรวจนำร่องในเด็กประถม โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ พบปัญหาโรคอ้วนในโรงเรียนถึงร้อยละ 15-25 ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากแนวโน้มของการบริโภคอาหารในเขตชุมชนเมืองได้รับอิทธิพลจาก สื่อโฆษณาต่างๆ และร้านอาหารต่างๆ การขาดวินัยในการรับประทานอาหารให้เป็นเวลา ไม่รู้จักเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ ขาดวินัยในการใช้เวลา ไม่รู้คุณค่าของเงิน และขาดการออกกำลังกาย เด็กเหล่านี้รวมทั้งผู้ใหญ่ในครอบครัวจึงมีปัญหาโรคอ้วนเพิ่มขึ้น ตามลำดับ ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในเด็กอ้วนเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ โรคเบาหวาน หอบ และความดันโลหิตสูง ทั้งที่ควรจะเป็นโรคในวัยผู้ใหญ่ ขณะเดียวกันปัญหาทุพโภชนาการที่เกิดจากการขาดสารอาหาร การรับประทานไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้เด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กไม่ได้เต็มศักยภาพ แนวทางการแก้ไขปัญหาโภชนาการทั้งที่ขาดและเกิน เพื่อทำให้เด็กทุกคนดูดี มีพลานามัย จึงต้องบูรณาการทั้งที่ตัวเด็ก ครอบครัว โรงเรียนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน อาศัยหลักชุมชนมีส่วนร่วม การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จึงจะทำให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครรังสิต (เอื้ออาทรรังสิต) จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน เพื่อให้ความรู้ ทักษะและสร้างเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร และการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่โภชนาการของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต