ภาพกิจกรรม สามวัย ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป

สามวัย ไลน์แดนซ์ แอนด์ บาสโลป
การดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ประกอบด้วย การรับประทานอาหารที่ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ การมีสุขภาพจิตที่ดี และการออกกำลังกายที่เหมาะสมตามวัย สามารถส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพึงปรารถนา เพราะโรคบางโรคสามารถป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่ดีกว่าการรอให้เกิดการเจ็บป่วยแล้วรักษา จะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณในการดูแลรักษาจำนวนมาก อีกทั้งการรวมกลุ่มออกกำลังกายของคนที่มีหลายกลุ่มวัย ทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ต่อกันระหว่างวัยที่แตกต่างทำให้เกิดความเข้าใจในพฤติกรรมของแต่ละวัย เป็นการป้องกันการรวมกลุ่มเด็กที่มีพฤติกรรมสร้างปัญหาให้กับชุมชนได้ ดังนั้ จึงมีการรวมกลุ่มสามวัยใส่ใจสุขภาพ ออกกำลังกายแบบไลน์แดนซ์ และบาสโลบ เพื่อให้สมาชิกมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลใหมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต