ภาพกิจกรรม พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)

พัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
เทศบาลนครรังสิต มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการเตรียมความพร้อมภายใต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการลดโรค ปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยกำหนดนิยามให้เป็นท้องถิ่นที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่ อย่างมีมาตรฐาน และทันต่อสถานการณ์ โดยเน้นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนซึ่งประกอบด้วย จพสช.(จิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชน) แกนนำชุมชนและนักเรียน ผ่านทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT : Surveillance And Rapid Response Team) และเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การคมนาคมที่รวดเร็วไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อ และโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือ เท้า ปาก เอดส์ โปลิโอ รวมถึงการเพิ่มจำนวนของนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายจึงจำเป็น เพื่อลดจำนวนของนักสูบและนักดื่มหน้าใหม่ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้ในด้านการป้องกันและควบคุมโรค แก่เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT) ให้สามารถเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติของโรคภัยในพื้นที่ และสามารถดำเนินการกิจกรรมเบื้องต้นในการควบคุมโรคจึงมีความสำคัญในสถานการณ์โรคในปัจจุบัน ด้วยเหตุผล ดังกล่าวงานป้องกันและควบคุมโรค จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว(SRRT)ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต