ภาพกิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
จากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลนครรังสิต ตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม 2558 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ได้รับการสอบสวนและควบคุมโรค จำนวน 160 รายคิดเป็นอัตราป่วย 202.26 ต่อแสนประชากร ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ชี้วัดซึ่งกำหนดไว้อัตราป่วยต้องไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร พบว่าปีที่ผ่านมามีอัตราป่วยของโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นกว่าทุกปี และยังพบว่ามีการระบาดซ้ำซากในบางพื้นที่ ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวน ฝนตกผิดฤดูกาล อีกทั้งพื้นที่เขตเทศบาลนครรังสิตเป็นชุมชนเขตเมือง มีประชากรและแรงงานต่างชาติอยู่หนาแน่น มีสถานศึกษาจำนวนมาก การคมนาคมสะดวก จากบริบทของพื้นที่ดังกล่าว ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่ทำให้มีการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกมากขึ้น ดังนั้นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมีระบบการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคที่เข้มแข็ง และมีการเตรียมความพร้อมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ซึ่งประกาศด้วย จพสช. แกนนำชุมชน นักเรียน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันปฏิบัติการเร่งรัดบูรณาการกิจกรรมรณรงค์ในการสำรวจและการจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อย่างต่อเนื่องครอบคลุม และมีส่วนร่วมในการสอบสวนและควบคุมโรคที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบรรลุตามวัตถุประสงค์ จากหลักการและเหตุผลเบื้องต้น งานป้องกันและควบคุมโรคจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต