ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนดวงกมล

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนดวงกมล
ด้วย โรงเรียนดวงกมล ในสังกัดเทศบาลนครรังสิต จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่6 มีความประสงค์จัดทำโครงการ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ในปีงบประมาณ 2559 โดยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 26,980.00 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน /โครงการ/กิจกรรมดังนี้ โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยกิจกรรมที่สนับสุนนการส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับนักเรียนของโรงเรียนดวงกมลอย่างครอบคลุม อาทิเช่น การออกกำลังกายยามเช้าหน้าเสาธง การให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน การเฝ้าระวังในเรื่องที่อาจเป็นผลเสียต่อสุขภาพนักเรียน เช่น โรคระบาดต่างๆ การควบคุมภาวะโภชนาการอย่างเหมาะสม เป็นต้น กลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนี้ อยู่ในวัยเรียนขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนดวงกมล ปีการศึกษา 2559 ทุกกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสุขภาพนักเรียน จัดขึ้นเป็นระยะ ตลอดปีการศึกษา โรงเรียนดวงกมลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์ พร้อมต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนให้เกิดความสมบูรณ์ในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม นำไปสู่ด้านสติปัญญาที่พัฒนาผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นไป อย่างต่อเนื่อง
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต