ภาพกิจกรรม สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2560

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2560
ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย การเต้นไลน์แดนซ์ บาสโลป นับเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเต้นได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยสูงอายุ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงค์ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้น กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต