ภาพกิจกรรม โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ
โครงการโรงเรียนธัญบุรีส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาสุขภาพนักเรียนแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์รวมของการพัฒนาสุขภาพในชุมชน ซึ่งการดำเนินการในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ ดำเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และสามารถพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพนักเรียน ในปี 2560 นอกจากโรงเรียนธัญบุรี จะดำเนินการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนตามตัวชี้วัดภายใต้องค์ประกอบ แล้วโรงเรียนจะเน้นกระบวนการของกิจกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่เน้นการวัดผลทางสุขภาพและพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งการดำเนินการพัฒนากิจกรรมด้านสุขภาพให้บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรได้นั้นโรงเรียนจะต้องได้รับความร่วมมือ และสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต