ภาพกิจกรรม ยุทธการทลายพุง 2560

ยุทธการทลายพุง 2560
โรคอ้วนลงพุงหรือ Metabolic syndrome เป็นภาวะที่อ้วนโดยเฉพาะส่วนเอวและทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายหลายระบบ Metabolic syndrome คำนี้เป็นคำศัพท์ทางการแพทย์ที่ใช้การอย่างแพร่หลาย หมายถึงกลุ่มโรคที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารที่ผิดปกติ ส่งผลทำให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ในที่สุดจะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสูง จากการดำเนินโครงการยุทธการทลายพุงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สามารถสร้างความตระหนักในกลุ่มของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คงไว้ซึ่งกิจกรรมที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอ้วนลงพุงอันเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังอีกหลายโรค งานส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต