ภาพกิจกรรม สำรวจข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ ปี 2560

สำรวจข้อมูลคนพิการและทุพพลภาพ ปี 2560
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า จำนวนคนพิการในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 1.8 ในปี 2534 เป็นร้อยละ 2 ในปี 2550 ซึ่งหมายความว่าในประชากร 100 คนจะมีคนพิการ 2 คน การดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสำคัญที่สุดคือการมีฐานข้อมูลคนพิการที่ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ และสังคม ซึ่งจะทำให้ การวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาผู้พิการ ได้จริง คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต