ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2560

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 1 ปี งบประมาณ 2560
เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องเตรียมรับสภาพสังคมที่มีผู้สูงอายุในพื้นที่ ประกอบกับสถาบันครอบครัวมีความสัมพันธ์กันน้อยกับผู้สูงอายุ อันเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ เป็นผลทำให้ครอบครัวขาดความรักความอบอุ่น ขาดการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เกิดช่องว่างระหว่างวัย ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ถูกลดบทบาทลง ทั้งที่ความจริงแล้วผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ครอบครัวควรให้ความเคารพ นับถือ เพราะมีประสบการณ์การดำเนินชีวิตที่ยาวนาน นับเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลาน คอยอบรมชี้แนะสั่งสอนให้เด็ก เยาวชน และคนในครอบครัวให้เป็นคนดีของสังคม การดูแลผู้สูงอายุ จึงต้องให้ความรัก ความนับถือเหมือนเมื่อครั้งผู้สูงอายุยังอยู่ในวัยทำงานให้ ความเข้าใจ มีเวลาให้บ้าง สั่งสอนอบรมให้ลูกหลานยังคงเคารพนับถือ ไม่แสดงให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเป็นภาระหมดคุณค่า หาทางช่วยเสริมสร้างศรัทธาในตนเองให้กับผู้สูงอายุ เช่น การได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมผู้สูงอายุด้วยกัน โดยให้เหมาะสมกับสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุควรมีโอกาสได้เข้าสังคมที่เหมาะสม การที่ต้องอยู่แต่ในบ้าน ขาดเพื่อนในวัยเดียวกัน หรือ ขาดคนพูดคุยผ่อนคลายความเหงา ยิ่งเป็นการบั่นทอนสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุผู้สูงอายุ หมู่ 1 เทศบาลนครรังสิต เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่1 ปีงบประมาณ 2559 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุหมู่ 1 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต