ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตปี 2560

ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตปี 2560
ด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลัก ประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต เพื่อดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศ บาลนครรังสิตปี 2560 ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทุกแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความ ผิดปกติในร่างกายให้กับเด็กนักเรียน และนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจดังกล่าว มาใช้ในการดำเนินการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม นักเรียนเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง มิให้มีการเจ็บป่วยเกิดขึ้น หรือหากตรวจแล้วพบว่ามีความผิด ปกติหรือมีภาวะเจ็บป่วยอยู่ในร่างกาย จะได้ส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิของนักเรียนต่อไป ในการนี้เทศบาลจะดำเนินการตรวจคัดกรองได้แก่ ชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ความสมบูรณ์ของร่างกาย ภาวะโภชนาการ ผมศีรษะ ตรวจวัดสายตา ตาบอดสี หู จมูก ลิ้น ฟัน เหงือก คอ ทอนซิล ต่อมไทรอยด์ ต่อมน้ำเหลือง ปอด หัวใจ ตับ ม้าม กระเพาะอาหาร ลำไส้ ประสาท ผิวหนัง กระดูก การพูด ศูนย์บริการ สาธารณสุข 1 เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรอง สุขภาพเด็กวัยเรียน ป.1-ป.4 ในเขตเทศบาลนครรังสิตปี 2560 เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต