ภาพกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5
เทศบาลนครรังสิต มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ด้านงบประมาณ ความรู้ทางวิชาการจากหลายภาคส่วน มีการดำเนินกิจกรรมทั้งส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และฟื้นฟุสุขภาพผู้สูงอายุ มีการดำเนินกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ชมรม โดยมีแกนนำชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น แต่ละชมรมจึงได้ดำเนินกิจกรรมผู้สูงอายุของตนเองอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นองค์ความรู้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ นอกจากนี้โรงเรียนผู้สูงอายุยังเกิดจากแนวคิดในการเสริมสร้างรูปแบบการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง และการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ตัวอย่างชุมชนบางแห่งที่ดำเนินการแล้ว ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไว้ว่า “รู้จริง ปฏิบัติได้ ถ่ายทอดเป็น” แนวทางดังกล่าวนี้สอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลนครรังสิตที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุในชุมชน จึงจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งได้พัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอนตามความต้องการผู้สูงอายุ และเน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถขับเคลื่อนงาน ผู้สูงอายุร่วมกับเทศบาลนครรังสิต และหน่วยงาน/องค์กรภาคส่วนต่างๆได้ต่อไป โครงการดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับงานส่งเสริมสุขภาวะเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต หากได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากแกนนำผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกทั้งในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันเอง และกลุ่มวัยอื่นๆในชุมชนและสังคมได้ต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต