ภาพกิจกรรม คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ 60

คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ 60
กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปีได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านทางวิทยุชุมชนรังสิตพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้รับเสียงตอบรับจากผู้ทำรายการเป็นอย่างดี การถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพผ่านทางวิทยุชุมชนเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารการส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังรายการในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปีจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต