ภาพกิจกรรม รวมพลังเด็กรักสุขภาพ ลูก ม.น.ร.ไร้พุง ลดโรค

รวมพลังเด็กรักสุขภาพ ลูก ม.น.ร.ไร้พุง ลดโรค
ทุกคนอยากมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วย ซึ่งการกินอาหารถูกต้อง เหมาะสม และพอเพียงจะทำให้มีโภชนาการดี และนำไปสู่การมีสุขภาพดี ในทางตรงกันข้ามหากกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่เพียงพอจะทำให้ขาดสารอาหาร หรือถ้ากินอาหารมากเกินไป ก็จะทำให้เป็นโรคอ้วน หรือโภชนาการเกิน “โภชนาการ” จึงเป็นเรื่องของการกิน “อาหาร” ที่ร่างกายเรานำ “สารอาหาร” จากอาหารไปใช้ประโยชน์ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข อาหารและโภชนาการเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรในวัยต่าง ๆ ในวงจรชีวิตมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัยทั้ง เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ฯ โดยเฉพาะในเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่อยู่ในระยะสำคัญของชีวิต เป็นวัยที่อยู่ในช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโต อันจะส่งผลด้าน จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จึงเป็นวัยที่มีความสำคัญ เหมาะสมที่สุดในการวางพื้นฐาน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเด็กวัยนี้ ได้แก่ ภาวะการเจริญเติบโตไม่สมวัย จากโรคขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน การขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีสาเหตุสำคัญจากพฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม จากการประเมินผลการเฝ้าระวังทางภาวะโภชนาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าในโรงเรียนมัธยมนครรังสิตที่ผ่านมา มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 คน จากเด็กทั้งหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 มีน้ำหนักเกินเกณฑ์ จำนวน 18 คน จากนักเรียนทั้งหมด 44 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 ซึ่งเกินเป้าหมายของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้มีไม่เกินร้อยละ 7 และในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการมีภาวะโภชนาการเกิน และเพื่อให้นักเรียนเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการ รวมพลังเด็กรักสุขภาพ ลูก ม.น.ร.ไร้พุง ลดโรค นับว่าเป็นโครงการที่ให้ความรู้ ทักษะและสร้างเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร และการเปลี่ยนแปลงการบริโภคอาหารให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้ประกอบการโรงอาหารโรงเรียน เพื่อร่วมกันปลูกจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและลดปัญหาภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนโรงเรียนมัธยมนครรังสิต
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต