ภาพกิจกรรม 200 ปี สุขภาพดี

200 ปี สุขภาพดี
การเต้นไลน์แดนซ์ เป็นกิจกรรมออกกำลังกายเข้าจังหวะที่มีความยืดหยุ่น สนุกสนาน สามารถเต้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ทำให้สุขภาพกายและใจสมบูรณ์แข็งแรง ส่งผลให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด สมาชิกชมรมแอโรบิคฯ ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนฯ เมน 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการ สุขภาพดี มีความสุข ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนผู้อาศัยในชุมชนและใกล้เคียงที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต