ภาพกิจกรรม พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ

พัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ
ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้น ทำให้เกิดการเปลื่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ จากการสำรวจข้อมูลประชากร ปี 2548 พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งคาดว่าในปี 2564 ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มเป็น ร้อยละ 20 การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ในประเทศ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เน้นกระบวนการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน วัยผู้สูงอายุเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่ถือว่าเป็นช่วงรอยต่อของชีวิต ที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพและการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบกับบางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง เทศบาลนครรังสิตมีชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม จำนวนสมาชิก มากกว่า 4,500 คน จึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้แกนนำผู้สูงอายุมีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสำหรับสมาชิกกลุ่ม เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีความเข้มแข็งในกลุ่มสมาชิก ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการดำเนินงานในชมรมผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มศักยภาพของแกนนำผู้สูงอายุในการดำเนินงานในชมรม และดูแลสุขภาพของตนและกลุ่มสมาชิก ทำให้สมาชิกมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต