ภาพกิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย

พัฒนาระบบการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย
ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทุกปีจากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และทีมอาสาสมัครในชุมชนพบว่าในเขตเทศบาลนคร รังสิตมีผู้ป่วยที่ติดบ้านติดเตียงจำนวน 133 คน และผู้พิการอีกจำนวนมากกว่า 900 คน ก่อให้เกิดปัญหาด้านการเคลื่อนไหว การดูแลตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิตลดลง ทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในโรงพยาบาลและดูแลต่อเนื่องที่บ้าน บางส่วนผู้ป่วยไม่ได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมา เช่น ข้อต่อต่างๆยึดติด แผลกดทับ กล้ามเนื้อหดเกรง กล้ามเนื้อฝ่อลีบและระบบต่างๆ เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งญาติ ผู้ดูแลยังไม่ทราบถึงข้อมูลความสำคัญและทักษะในการ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ส่วนผู้ป่วยก็มีความยากลำบากในการเข้าถึงการรักษากายภาพบำบัดที่ถูกต้อง ดังนั้นคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จึงได้จัด โครงการนี้ขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ในการดูแลฟื้นฟูผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชนของเทศบาลนครรังสิต และนำทีมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจประเมินสมรรถภาพด้านการเคลื่อนไหวและกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ป่วยได้เข้ามารับบริการที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกภาคกลางเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างครอบคลุม ซึ่งจะส่งผลทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต