ภาพกิจกรรม ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 2559

ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 2559
ผู้พิการที่มีปัญหาข้อติด กล้ามเนื้อหดเกร็ง การเคลื่อนไหวร่างการ ทำให้มีขีดจำกัดในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง ปัญหาเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้อาการของโรคแย่ลงจนไม่สามารถใช้การอวัยวะดังกล่าวได้อีก จากการเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุข พบว่ามีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย ที่ไม่สามารถเดินทางมาฟื้นฟูสุขภาพได้ที่โรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูได้ ซึ่งจากสถิติมีผู้มารับบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยจำนวน 1,709 ครั้ง คิดเป็นยอดผู้รับบริการ 330 คน คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น ซึ่งครอบคลุมการจัดบริการฟื้นฟูสุขภาพแบบตั้งรับและเชิงรุก
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต