ภาพกิจกรรม สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
การเต้นไลน์แดนซ์ นับเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมหนึ่งที่สามารถเต้นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ หรือวัยผู้สูงอายุ จะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ซึ่งจะส่งผลให้การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีคุณภาพืมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ดังนั้น กลุ่มคนรักษ์สุขภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพขึ้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต