ภาพกิจกรรม ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีการศึกษา 2559

ตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีการศึกษา 2559
งานอนามัยโรงเรียนดำเนินการ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการศึกษา การเจ็บป่วยจะทำให้เรียนได้ไม่เต็มที่ และอาจเกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ครอบครัว ชุมชน การอยู่ร่วมกันในโรงเรียน มีโอกาสสัมผัสโรค และเชื้อโรคได้ง่าย การส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต มีจัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยแพทย์ได้แก่ ตรวจทอลซิล ไทรอยด์ ต่อมน้ำเหลือง ปอด หัวใจ ตับม้าม อาหาร ลำไส้ ประสาท ผิวหนัง กระดูก ทดสอบการพูด การเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามดูแลนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติให้ได้รับการแก้ไข การตรวจการได้ยิน ด้วยเครื่องตรวจการได้ยิน นักเรียนที่มีปัญหาการได้ยิน ควรได้รับการส่งต่อเพื่อรักษา ปัญหาเหา กลาก เกลื้อนสุขภาพช่องปาก ฟันผุ ปัญหาภาวะโภชนาการ การเจริญเติบโตของเด็ก นํ้าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ค้นหาเด็กที่มีความผิดปกติทางกาย และบันทึก ให้คําปรึกษา แนะแนวนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เอดส์ สุขภาพจิต สารเสพติด โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก และการให้วัคซีนป้องกันโรค ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) เทศบาลนครรังสิต เห็นความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลนครรังสิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต