ภาพกิจกรรม จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3

จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการนำทางหรือปรับทิศทางของงาน มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย การดำเนินงานตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 พบว่าการสนับสนุนงบประมาณยังไม่เป็นไปตามกรอบงบประมาณที่วางไว้ ปัจจุบันกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศนครรังสิต ใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 ในการบริหารจัดการกองทุน การสนับสนุนงบประมาณกองทุนครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น รูปแบบโครงการหลากหลาย กลุ่มองค์กรชุมชนและภาคีสุขภาพเข้ามามีบทบาทดำเนินการมากขึ้น แต่ก็ยังไปไม่ถึงเป้าหมายให้ประชาชนเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 2 ครบกำหนดการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2558 เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการและแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2559 คณะอนุกรรมการด้านเลขานุการกองทุน จึงจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต