ภาพกิจกรรม การอบรมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต

การอบรมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต
จากสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีความรุนแรง ทั้งปัญหายาเสพติด สภาพเศรษฐกิจ พฤติกรรมการเลียนแบบสื่อทั้งในโลกออนไลน์ และสภาพแวดล้อมในสังคม ซึ่งการคาดการณ์ของแนวโน้มของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนนั้น มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ในอนาคต รวมถึงการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อมของเยาวชน ส่งผลให้เกิดปัญหาในสังคม ทางสภาเด็กและเยาวชนนครรังสิตได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรดำเนินการโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแกนนำเยาวชนในสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครรังสิต จะสามารถช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันด้านพฤติกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่มีค่านิยมหลากหลายทางเพศ ตลอดจนกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและอนามัยในเด็กและเยาวชน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต