ภาพกิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วันธัญบุรี

ทูบีนัมเบอร์วันธัญบุรี
ปัญหาของเยาวชนในปัจจุบันมีมากมาย ไม่ว่าด้านยาเสพติด พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ ปัญหาด้านการเรียน ใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม ปัญหาครอบครัวซึ่งผู้ปกครองต้องออกทำงานนอกบ้านไม่มีเวลาดูแลอบรมสั่งสอนลูก คิดแต่ความถูกใจตนเป็นใหญ่ ไม่เห็นแก่ความถูกต้อง ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม ใช้เวลาว่างไม่เป็นประโยชน์ มั่วสุม เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด ทำให้เกิดปัญหาต่อตัวเอง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม การจัดกิจกรรมต่างๆด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และมีผู้ชี้แนะแนวทางที่เหมาะสม ทำให้นักเรียนมีจิตใจที่เข้มแข็ง การดำรงชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างมีความสุข ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาสาธารณสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และ แผนพัฒนากีฬาฉบับที่ ๓ ทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหายาเสพติดที่จะเกิดแก่เยาวชน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต