ภาพกิจกรรม ให้ความรู้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2559

ให้ความรู้คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2559
หลักการและเหตุผลในปัจจุบันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งและสอง ของสตรีไทย ซึ่งทำให้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เพราะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมต้องมีการค้นหา โดย การตรวจหาเซลล์มะเร็งให้พบตั้งแต่อยู่ในระยะเริ่มแรกและในระยะก่อนเป็นมะเร็งซึ่งสามารถรักษาให้หายได้ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาในระยะลุกลาม ได้พบว่าการคัดกรองด้วยการทำ pap smear การตรวจเต้านมด้วย ตนเอง ทำให้ช่วยลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมได้ เทศบาลนครรังสิตเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมาก ที่สุด มีความตระหนักและเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง เต้านมเพื่อลดอัดตราการเกิดโรค
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต