ภาพกิจกรรม การให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2559

การให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2559
โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลียงได้ เพราะทุกชีวิตเกิดมาแล้ว ย่อมมีการเสื่อมถอยตามกาลเวลา เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายก็เกิดการเสื่อมลง บุคคลที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นวัยสูงอายุ ที่อวัยวะต่าง ๆ ทำงานหนักมาตลอด จึงควรได้รับการดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อค้นหาความผิดปกติ เพราะบางโรคอาจพบเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งถ้าตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็ว ผลการตรวจการรักษามักได้ผลดี โดยเฉพาะ ถ้าพบอาการผิดปกติหรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง ควรตรวจสุขภาพสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันการพบโรคในระยะที่รุนแรงมาก จนไม่สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สังคม อีกทั้งต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการรักษาพยาบาล เกิดปัญหาในครอบครัว การเตรียมความพร้อมที่จะดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เมื่อได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมนำมาสู่ภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของครอบครัว แม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยก็ตาม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เห็นความสำคัญของการป้องกันการพบโรคในระยะรุนแรง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ จึงจัดทำโครงการให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2559 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเองป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต