ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2559

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2559
ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ร้อยละ 9.4 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 11.8 ในปี 2553 และคาดว่าจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 16.8 ในปี 2563 (ข้อมูลจากสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ซึ่งในจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี จะมีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ส่วนหนึ่ง ที่ต้องได้รับการดูแล ส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เพื่อลดการเกิดภาวะสมองเสื่อม ชะลอภาวะเสื่อมของกระดูกในผู้สูงอายุ จึงต้องมีการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ทั้งด้านการให้ความรู้เรื่องสุขภาพร่างกาย จิตใจ การป้องกันการเกิดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยการรำไทยในผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มสมรรถภาพ ชะลอภาวะเสื่อมของร่างกาย การเกิดนิ้วล๊อค รวมทั้งการมีกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 เทศบาลนครรังสิต จึงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2559 ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต