ภาพกิจกรรม สูงวัยรังสิต รักสุขภาพ รักษ์ภูมิปัญญาไทย

สูงวัยรังสิต รักสุขภาพ รักษ์ภูมิปัญญาไทย
ชมรมอสม.เป็นผู้นำสุขภาพภาคประชาชน และทำงานร่วมกับพยาบาลวิชาชีพ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ของเทศบาลนครรังสิต ร่วมกิจกรรม กับชมรมผู้สูงอายุที่มีตรวจสุขภาพผู้สูงอายุและดูแลด้านต่างๆทุกเดือน ในเขตเทศบาลมีชมรมผู้สูงอายู 11 ชมรม มีสมาชิก ประมาณ 5,000 คนและข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพ ของเทศบาล ทราบว่ากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูล ณ ตุลาคม 2557 มีผู้สูงอายุ จำนวน 9,923 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 ส่งผลให้ต้องดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้สูงวัย ทั้งกาย ใจ การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยการใช้สมุนไพร ทีมีอยู่ในธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้ง ขิง ขมิ้น ไพล กระเจี๊ยบ ฯลฯ ดูแลสุขภาพ โดยแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณแตกต่างกัน จะส่งผลให้มีสุขภาพดี และไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกาย โดยหาได้ง่ายในชุมชนอีกด้วย รวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ รีรีข้าวสาร งูกินหาง หัวเราะสะท้านฟ้า มีการบริหารกล้ามเนื้อต่างๆ รวมทั้งเสียงหัวเราะจากความสุข จะเกิดการผ่อนคลายอารมณ์ ลดความเครียด สอดคล้อง 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ชมรมอสม. เทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้สูงวัยและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดทำโครงการสูงวัยรังสิต รักสุขภาพ รักษ์ภูมิปัญญาไทย กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุ ผู้สูงวัย และประชาชน จำนวน 1000 คน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต