ภาพกิจกรรม รังสิตรวมพล คนรักการออกกำลังกาย

รังสิตรวมพล คนรักการออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย เป็นการสร้างสุขภาพ ที่เน้นสร้างนำซ่อม ซึ่งผู้บริหารของเทศบาลนครรังสิตเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้คนรังสิต มีการออกกำลังกายอย่างหลากหลาย อาทิ การเต้นลีลาศ การรำมวยจีนไทเก็ก การเต้นแอโรบิค ตามแบบที่ชอบและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน ประกอบกับ เทศบาลนครรังสิต มีชมรมลีลาศ ที่มีการรวมกลุ่มออกกำลังกายด้วยการเต้นลีลาศ สัปดาห์ ละ 3 วัน และชมรมแอโรบิค จำนวน 17 ชมรม ที่กระจายกันรวมกลุ่ม ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค ในชุมชนของตนเอง โดยการออกกำลังกาย เป็นความร่วมมือร่วมใจ ของสมาชิกชมรมลีลาศเทศบาลนครรังสิต ที่ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการสร้างสุขภาพอย่างชัดเจน เพราะการสืบค้นจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าการเคลื่อนไหวด้วยการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกาย การกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนัก รักที่จะออกำลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยที่ป้องกันได้ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ กลุ่มชมรมลีลาศเพื่อสุขภาพเทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่หลากหลายเหมาะสมและตามแบบที่ชอบ ที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพดี เน้นการสร้างนำซ่อม จึงได้จัดทำโครงการ รังสิตรวมพล คนรักการออกกำลังกาย กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน ประกอบด้วย สมาชิกชมรมลีลาศ/ชมรมแอโรบิค กลุ่มรักสุขภาพประชาชนผู้สนใจ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต