ภาพกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2559

ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2559
การเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การคมนาคมที่สะดวก รวมทั้งการดำรงชีวิต ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประชาชนส่วนมากต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดในสังคม จนลืมดูแลสุขภาพ ทำให้การเกิดโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจากโรคไม่ติดต่อที่ไม่มีความรุนแรงหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนกลายเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้น และโรคติดต่อเช่นโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในมนุษย์ในช่วงสามทศวรรษและโรคติดเชื้อใหม่ที่เพิ่งค้นพบการระบาด รวมถึงโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งเป็นโรคติดต่อจากเชื้อโรคที่เคยแพร่ระบาดในอดีตและสงบไปหลายปีแล้วกลับมาระบาดใหม่ได้ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โรคติดเชื้อมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก เป็นต้น งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ให้ อสม.แกนนำชุมชน ประชาชน นักเรียน เครือข่ายภาครัฐ และเอกชน มีส่วนร่วมในการทำงาน และกำหนดแนวทางการร่วมกันด้านการป้องกันและควบคุมโรค อย่างแท้จริง จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรค ปี2559 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 120 คน อสม. 490 คน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต