ภาพกิจกรรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีไท้เก๊ก

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีไท้เก๊ก
การออกกำลังด้วยวิธีไท้เก๊กเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งสามารถจำแนกวิธีการออกกำลังด้วย ไท้เก๊กได้หลายแบบเช่นการรำมวยจีนไท้เก๊ก 24 ท่า การออกกำลังกายด้วยการรำพัดกังฟู การออกกำลังกาย ด้วยการรำไม้พอง การออกกำลังกายด้วยการเดินลมปราณ เป็นต้น และยังมีอีกหลายอย่างสำหรับการออกกำลัง กายด้วยวิธีไท้เก๊ก ในการออกกำลังโดยด้านนี้สามารถทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และยังเป็นการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและยังเล่นได้ทุกกลุ่มทุกวัยและใช้ให้ผลดี ในผู้ที่ปฏิบัติถูกต้อง และสม่ำเสมอ ที่สำคัญการออกกำลังกายด้วยวิธีไท้เก็กยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้ด้วยการ เดินลมปราณภายในร่างกาย ในการปฏิบัติการรำมวยจีนไท้เก๊กจะมีส่วนประกอบสำคัญสำคัญเบ็ดเสร็จ 3 อย่างคือ การบริหารกาย บริหารจิต และบริหารลมปราณ ซึ่งอัตราส่วนการของการบริหารทั้ง 3 อย่างนี้จะแตกต่างกันออก ไปตามกระบวนท่าใหม่ๆ ทางชุมชนต่างๆที่ได้ฝึกแล้วรู้สึกดีและต้องการฝึกอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเห็นผลในการ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงหายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ และยังทำให้ร่างกายโดยทั่ว ๆ ไปมีความสดชื่น จิตใจ แจ่มใส จากสถิติผู้บริหารร่างกายสม่ำเสมอจะมีอัตราของการเป็นโรคหัวใจและสมองขาด เลือด การเป็นมะเร็ง และการเป็นโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมาก ดังนั้นทางชมรมจึงจัดทำโครงการ การออกกำลัง กายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีไท้เก๊กนี้ เพื่อให้ผู้ที่ได้ฝึกอยู่สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าสมรรถภาพการออกกำลังกายมีผลดีกับสุขภาพอย่างไร การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีไท้เก๊กนี้ยังรักษาผู้ที่มีโรคประจำตัวได้อาทิเช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคไขข้อเสื่อม โรคหลอดเลือดอุดตัน โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ต่าง ๆ เป็นต้น (อ้างอิงจากอาจารย์มงคล ศรีวัฒน์ อาจารย์สอนแพทย์พยาบาลศาสตร์)
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต