ภาพกิจกรรม เลือกอาหารตักบาตร ปราศจากโรคภัย

เลือกอาหารตักบาตร ปราศจากโรคภัย
ชุมชนซอย ๔๓ ตั้งอยู่ในตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะชุมชนเป็นซอยตรง ความยาวประมาณ ๒ กิโลเมตร มีวัดอยู่ท้ายซอยของชุมชนจำนวน ๑ แห่ง มีจำนวนครัวเรือน ๒๒๕ ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด ๘๘๑ คน จากการสำรวจปัญหาด้านสุขภาพของคนในชุมชนซอย ๔๓ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่คือโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น ปัญหาโรคเรื้อรังดังกล่าวส่วนใหญ่พบได้ในวัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ ตลอดจนพระภิกษุในชุมชน สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังเหล่านี้คือการเลือกบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ แต่การจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าวเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะหลายๆ คนไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการเลือกอาหารที่จะบริโภค ซึ่งสิ่งที่จะทำให้คนในชุมชนสนใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งก็คือการเลือกทำโครงการเลือกอาหาร ตักบาตร ปราศจากโรคภัย เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนและกิจวัตรประจำวันของคนในชุมชนที่ทำร่วมกันในทุกเช้า คือการตักบาตร ซึ่งอาหารที่พระภิกษุได้รับ พระภิกษุไม่สามารถเลือกได้ว่าอาหารเหล่านั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือไม่ แต่หากคนในชุมชนซอย ๔๓ หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกอาหารที่มีประโยชน์ในการตักบาตรมากขึ้น ก็จะทำให้พระภิกษุได้บริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและคนในชุมชนก็หันมาให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพของตนเองอีกด้วย ชุมชนซอย ๔๓ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุและคนในชุมชนซอย ๔๓ จึงได้จัดทำโครงการเลือกอาหารตักบาตร ปราศจากโรคภัย
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต