ภาพกิจกรรม ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีการศึกษา 2558

ตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลนครรังสิต ปีการศึกษา 2558
การตรวจสุขภาพนักเรียนในเขตเทศบาลเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่ผู้รับผิด ชอบงานอนามัยได้ทำอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนการตรวจสุขภาพนักเรียนจากทีมแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์ ทำให้ค้นภาวะที่ผิดปกติโดยไม่แสดงอาการจากการวินิจฉัยจากแพทย์เกณฑ์การตรวจสุขภาพ นักเรียนประกอบด้วย การตรวจร่างกายโดยแพทย์ การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง การตรวจวัดสายตา การตรวจสอบการ ได้ยิน ซึ่งจะเป็นการคัดกรองปัญหาสุขภาพนักเรียนและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตในวัยเรียน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจสู่การพัฒนาด้านอารมณ์ สังคม และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ข้อมูล เทศบาลนครรังสิตจึงจัดทำสมุดสุขภาพนักเรียนเพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพของนักเรียน เพื่อการติดตาม ประเมินผลภาวะสุขภาพนักเรียน และส่งผลให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งมีฐานข้อมูลที่ สามารถนำทาใช้ประโยชน์ได้ เพราะการมีสุขภาพอนามัยที่ดีย่อมส่งผลต่อการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสู่การพัฒนาเยาวชนของชาติ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต