ภาพกิจกรรม โยคะสร้างสุขภาพ

โยคะสร้างสุขภาพ
ด้วยเทศบาลนครรังสิต มีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง กว่า 700 คน เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารและภารหน้าที่ตามกฎหมาย จะพบว่าในปีหนึ่ง ๆ เทศบาล จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ที่พนักงานเจ็บป่วยด้วยโรคสามารถป้องกันได้ เช่น โรคหัวใจ โรคเบา หวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ เป็นสาเหตุที่ให้พนักงานหยุดงานบ่อยครั้งซึ่งอาจมีผลกระทบให้การปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนได้ไม่เต็มที่กำหนด ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการโยคะสร้างสุขภาพเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพรูป แบบหนึ่ง ที่สามารถให้พนักงานทุกกลุ่ม ได้ออกกำลังกายเพื่อเป็นการรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยัง มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะต่าง ๆ ที่อยู่ภายในร่างกายได้ทำงานอย่างปกติ และยังช่วยให้เป็นการผ่อน คลาย หายเครียดจากภาวะการปฏิบัติงาน เพราะการฝึกโยคะในท่าต่าง ๆ จะเน้นการฝึกให้การหายใจเข้า - ออก ได้นำพาออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อต่อต่าง ๆ ทั่วร่างกายเคลื่อนไหวได้ดี สามารถชะลอความเสื่อมของข้อต่อได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงาน เทศบาลนครรังสิต โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 60,000 บาท รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต