ภาพกิจกรรม เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2558

เคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2558
การเกิดโรคฟันผุในเด็กเริ่มตั้งแต่ขวบปีแรกและจะผุลุกลามอย่างรวดเร็วในช่วง 1-3 ปี และผุอย่างต่อเนื่องในช่วงอายุ 3-5ปี จากการสุ่มตรวจสภาวะทันตสุขภาพเด็ก 3 ปีในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ปีงบประมาณ 2557 พบว่า เด็ก 3 ปีมีฟันผุร้อยละ 71.5 เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งค่ามาตรฐานระดับประเทศไม่เกินร้อยละ57.0 และเด็กอนุบาลทั้งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและในโรงเรียนบางแห่ง พื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์ ยังไม่มีหน่วยงานได้เข้าไปส่งเสริมป้องกันด้านทันตสุขภาพ ฟลูออไรด์วานิช เป็นฟลูออไรด์ที่สามารถป้องกันฟันผุในฟันที่ยังไม่เกิดรอยโรค และเป็นฟลูออไรด์ที่มีความปลอดภัยสูง สามารถใช้ในเด็ก 0-5 ปีได้อย่างปลอดภัย มีขั้นตอนในการใช้ง่ายไม่ซับซ้อน ไม่ต้องขัดฟัน โรงพยาบาลประชาธิปัตย์จึงจัดทำโครงการเคลือบฟลูออไรด์หนูน้อยรังสิต ประจำปี 2558 แก่เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครรังสิตทั้ง 4 แห่ง เด็กอนุบาลใน 12 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดวงกมล โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร , โรงเรียนทองพูลอุทิศ , โรงเรียนวัดแสงสรรค์ , โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต , โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต , โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา , โรงเรียนบรรจบรักษ์ , โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา , โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ , โรงเรียนอุดมวิทยา , โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง และเด็ก 0-5 ปี ที่มารับบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยด้านทันตสุขภาพ คือมีฟันน้ำนมขึ้นตามช่วงอายุ และไม่สูญเสียฟันน้ำนมก่อนวัยอันควร
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต