ภาพกิจกรรม สูงวัยรังสิตสุขภาพดี ตามวิถีไทย

สูงวัยรังสิตสุขภาพดี ตามวิถีไทย
เทศบาลนครรังสิต เป็นเทศบาลขนาดใหญ่ ที่มีประชากรจำนวนมากรวมทั้งประชากรแฝงที่พักอาศัย ใน เขตพื้นที่ และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยข้อมูล ณ ตุลาคม 2557 มีผู้สูงอายุ จำนวน 9,923 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77 ส่งผลให้ต้องดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุและผู้สูงวัย จึงสัมพันธ์กับ วันปีใหม่ไทยคือวันสงกรานต์ซึ่งเป็น วัฒนธรรมที่สืบทอด เป็นความผูกพัน ที่ผู้สูงอายุ และผู้สูงวัย มีความรักที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจ มาช้านานสืบเนื่องกัน หลายชั่วอายุตั้งแต่ปู่ ย่า ตา ยายที่มีการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทย ความพร้อมใจในการทำบุญ ทำทาน การสรงน้ำ พระ การรดน้ำของพรผู้ใหญ่เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและบุพการี ที่สอดคล้องการส่งเสริม ก่อนวัยผู้สูงอายุและในวัยผู้สูงอายุให้มีสุขภาพจิตที่เบิกบาน ซึ่งจะนำพาไปสู่การมีสุขภาพกายที่ดีร่วมด้วย และไม่มี ภาวะเศร้าซึม การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและคนในครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกันและได้ ร่วมกันดูแลสุขภาพระหว่างผู้สูง อายุกับคนในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเล่นกีฬาพื้นบ้านต่างๆ ทำให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีการบริหารกล้ามเนื้อต่างๆ รวมทั้งเสียงหัวเราะจากความสุข เกิดการผ่อนคลายอารมณ์ ลด ความเครียด สอดคล้องกับ 3 อ คือ อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย ได้เป็นอย่างดี โดยเทศบาลนครรังสิต มี ประชากร ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ของผู้สูงวัยและประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิต จึงได้จัดทำโครงการสูงวัยรังสิตสุขภาพดี ตามวิถีไทย ขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต