ภาพกิจกรรม คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ

คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน (ระบุชื่อ) กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพในปีงบประมาณ 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 221,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ หลักการและเหตุผล กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี ได้ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ผ่านทางวิทยุชุมชนรังสิตพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้รับเสียงตอบรับจากผู้ฟังรายการเป็นอย่างดี รายการนี้ถือว่าเป็นหอกระจายข่าวเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ที่ให้ประโยชน์กับผู้ฟังรายการเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างแกนนำสุขภาพชุมชน อสม. อปพร. ชมรมต่างๆที่ต้องการให้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพรัตนโกสินทร์ 200 ปี จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานและเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต