ภาพกิจกรรม การให้ความรู้การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มพระภิกษุสงฆ์

การให้ความรู้การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพกลุ่มพระภิกษุสงฆ์
ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (ชุมชนสินสมุทร) มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ การให้ความรู้ คัดกรองและส่งเสริม สุขภาพกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ เนื่องจากพระภิกษุมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากทางด้านภาวะ โภชนาการที่ไม่เหมาะสม การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ รวมถึงการตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองเบื้อง ต้นอย่างง่ายๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้รวมเป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางกายเรื้อรังเช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือด โรคความดัน โลหิตสูง เป็นต้น ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 49,819.50 บาท รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต