ภาพกิจกรรม นวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ต่อเนื่องปี 2558

นวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ต่อเนื่องปี 2558
ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับสถาบันฟื้นฟู สมรรถภาพ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (REAT) ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ได้ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต ในการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยการจัดทำอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ ชุมชน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานกับผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน ในที่นี้ขอเรียก ว่า “ผู้มีภาวะพึ่งพิง” ซึ่งได้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ๒๕ หลังคาเรือน ซึ่งได้รับผลตอบรับความพึงพอใจจากผู้ ใช้อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เทศบาลนครรังสิต ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่ง อำนวยความสะดวก กับ ๓ หน่วยงานได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคม โดยมีเป้าหมายร่วมกันที่จะ พัฒนานวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอิสระ อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีเครือข่ายการ ดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต