ภาพกิจกรรม SOS นครรังสิตต่อเนื่องปี 2558

SOS นครรังสิตต่อเนื่องปี 2558
ตามที่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครรังสิต ร่วมกับสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวก (REAT) ศูนย์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NRCTEC) และมหาวิทยาลัยราชมงคล ธัญบุรี ได้ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต ในการดำเนินงานโครงการ นวัตกรรมการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยการจัดทำอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับชุมชน ซึ่งเป็น เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่จัดทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้งานกับผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน ในที่นี้ขอเรียกว่า “ผู้มีภาวะ พึ่งพิง” ซึ่งได้ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ๒๕ หลังคาเรือน ซึ่งได้รับผลตอบรับความพึงพอใจจากผู้ใช้อุปกรณ์ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้คิดพัฒนารูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายสุขภาพในการเฝ้าระวัง โดย อาศัยเทคโนโลยี GSM NETWORK และปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และบำรุง อุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า จึงต้องมีระบบตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์เป็นระยะ ประกอบกับอุปกรณ์ การแพทย์ที่กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง หรือกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิงยืมอุปกรณ์ใช้ ชำรุดเสียหายหากซ่อมบำรุงจะสามารถนำมา ใช้ประโยชน์ได้อีก ในการนี้ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินงานการรับ-ส่งผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา แล้วได้เข้าร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือ (1669) ในปี พ.ศ. 2548 ได้ให้ บริการผู้ป่วยที่ประสบเหตุต่างๆ ผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่นอนติดเตียง โดยให้บริการรับส่งควบคู่กันไป ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต จึงได้พัฒนาการรับส่งผู้ป่วยดังกล่าวโดยนำระบบ SOS เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วย ในการทำงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำในการระบุตำแหน่ง สถานที่ได้ถูกต้อง ทั้งนี้ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิตได้มีกลุ่มอาสา FR ภาคประชาชนที่นำรถมาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับ ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต เพื่อรับส่งผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ประสบเหตุต่างๆ โดยมีผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มอาสา FR เหล่านี้ได้มีการกระจายการทำงานนำรถที่ผ่านการรับรองจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ไปจอดเตรียมพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานเป็นจุดๆ ภายในเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครรังสิต ปัจจุบันมีผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ประสบเหตุต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อดูแลประชาชนภายในเขตเทศบาลนครรังสิต และการให้ บริการที่รวดเร็วขึ้น ศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิตจึงได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เพื่อเช่าหรือต่อสัญญาณเครือข่าย GSG NETWORK ในระบบ SOS นคร รังสิต เพิ่มให้กับกลุ่มอาสา FR ในเครือข่ายจะได้ทราบตำแหน่งที่อาสา FR ปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น สามารถรู้ได้ว่ารถอาสา FR คันไหนอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ ที่สุดเพื่อจะได้สั่งงานผ่านระบบ SOS ไปยังรถอาสา FR คันดังกล่าวกับตำแหน่งผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเหมาะสมต่อไป ดังนั้นศูนย์กู้ชีพ-กู้ภัยเทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ว่ามีประโยชน์ต่อผู้รับบริการจริง และ เห็นผลการปฏิบัติชัดเจนสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ประสบเหตุต่างๆ ให้ได้รับการช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อลด ปัญหาผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต