ภาพกิจกรรม ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยเชิงรุก

ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยเชิงรุก
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ (เทพธัญญะอุปถัมภ์) ได้ดำเนินงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยเปิด ศูนย์ฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในชุมชน จากจำนวนผู้ที่มารับบริการทั้งหมดจำนวน ๑,๕๓๕ คน นอกจากหญิงหลังคลอดจำนวน ๕๐ คน ปัญหาสุขภาพที่พบส่วนใหญ่คือ ข้อติด ข้อเสื่อม การหดเกร็งของกล้าม เนื้อ และผู้ป่วยโรคเรื้อรังอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถมารับการฟื้นฟูได้ด้วยตัวเอง แต่ก็มีผู้ป่วยเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาตที่ไม่สามารถมารับการรักษาได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก จึงได้ร่วมมือกับอาสา สมัครสาธารณสุขเทศบาลนครรังสิต กลุ่มนวดแผนไทย เพื่อลงชุมชนให้การฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังอัมพฤกษ์ อัมพาต ในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคที่สามารถป้องกันได้ จึงได้จัดทำโครงการนี้ ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุก
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต