ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2558

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 5 ปี 2558
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้า ทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของ ประชากรยืนยาวขึ้น 8.8 ปี โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 เน้นกระบวนการเตรียม พร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุก ๆ ด้าน วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต ประกอบกับบางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง เทศบาลนครรังสิต มีชมรมผู้สูงอายุ 11 ชมรม จำนวนสมาชิก ประมาณ 5,000 คน ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ไม่ เป็นภาระของครอบครัว มีความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์ของการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โดยมีบุคลากร สาธารณสุขเป็นผู้สนับสนุนในการสร้างความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ชมรมผู้สูงอายุหมู่ 5 เทศบาลนครรังสิตเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพในทุกด้าน และการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพหมู่ 5 ปี 255๘ เพื่อให้สมาชิก ชมรมผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง มีศักดิ์ศรี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต