ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่1 ปี งบประมาณ 2558

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่1 ปี งบประมาณ 2558
ผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าทุกคนควรให้ความรักเคารพ และดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติมาก่อน สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมอันดี ไปสู่ลูกหลาน แต่ปัจจุบันผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งจากบุตรหลานมากขึ้น การทำกิจวัตรและดูแลตัวเองในเรื่องของความ เป็นอยู่ในชีวิตประจำวันจึงต้องทำเอง ฉะนั้นผู้สูงอายุควรต้องได้รับความรู้ในเรื่อง การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพปากและฟัน การป้องกันอุบัติเหตุ การรู้เรื่องของโรค การป้องกันโรค การ รวมกลุ่มวัยเดียวกัน เหล่านี้เป็นต้น เพื่อที่จะสามรถดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองได้ ทำให้เกิดปัญหาได้น้อย ที่สุดและส่งผลให้จิตใจสดชื่น แจ่มใส ช่วยให้คนรอบข้างหรือครอบครัวทั้งสังคมมีความสุขด้วย และครอบครัวเป็น สถาบันที่เล็กที่สุดแต่มีความสำคัญที่สุด ถ้าครอบครัวให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุด้วยแล้ว ครอบครัวและสังคมไทย จะมีความสุขมีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้ร่างกายดีตามมา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคือสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ เป็นภาระแก่ลูกหลาน ชมรมผู้สูงอายุผู้สูงอายุ หมู่ 1 เทศบาลนครรังสิต เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ในกลุ่ม สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุหมู่1 ปีงบประมาณ 2558ต่อเนื่อง เพื่อให้ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจเป็นสุข มีคุณค่าในสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีศักดิ์ศรี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต