ภาพกิจกรรม สร้างเครือข่าย อสม.เข้มแข็ง ปี 2558

สร้างเครือข่าย อสม.เข้มแข็ง ปี 2558
ด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 มีความประสงค์จะจัดทำโครงการสร้างเครือข่าย อสม.เข้มแข็ง ปี 2558ใน ปีงบประมาณ 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน200,200 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี ปีงบประมาณ 2557 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่าย อสม. เข้มแข็ง หลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามโครงการเกิด อสม. ใหม่ ในชุมชนที่ก่อตั้งปี 2557 และชุมชนที่ขาดแคลนจำนวน 78 คน กิจกรรมในโครงการสามารถกระตุ้นให้ อสม. และแกนนำชุมชน สนใจในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก และมือเท้าปากได้เป็นอย่างดี ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (เทพธัญญะอุปถัมภ์) และงานส่งเสริมสุขภาพ เทศบาลนครรังสิต จึงได้เสนอ โครงการนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข เพิ่มแนวร่วมในการทำงาน และกำหนดแนวทางการมีส่วน ร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข ด้านการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน อันจะส่งผลให้การดำเนินกิจกรรม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชนประสบความสำเร็จ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต