ภาพกิจกรรม ให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2558

ให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2558
ด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 ( เทพธัญญะอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะจัดทำโครงการให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้ สูงอายุปี 2558 ในปีงบประมาณ 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล นครรังสิต เป็นเงิน 437,160 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกเลียงได้ เพราะทุกชีวิตเกิดมาแล้ว ย่อมมีการเสื่อมถอยตามกาล เวลา เมื่ออายุมากขึ้น อวัยวะต่างๆ ในร่างกายก็เกิดการเสื่อมลง บุคคลที่อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปถือว่าเป็นวัยสูง อายุ ที่อวัยวะต่าง ๆ ทำงานหนักมาตลอด จึงควรได้รับการดูแลและตรวจสุขภาพร่างกาย เพื่อค้นหาความผิดปกติ เพราะบางโรคอาจพบเมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งถ้าตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็ว ผลการตรวจการรักษามักได้ผลดี โดยเฉพาะ ถ้าพบอาการผิดปกติหรือมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง ควรตรวจ สุขภาพสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อป้องกันการพบโรคในระยะที่รุนแรงมาก จนไม่สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่ง การเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ส่งผลกระทบต่อจิตใจ สังคม อีกทั้งต้องสูญเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในการรักษาพยาบาล เกิดปัญหาในครอบครัว การเตรียมความพร้อมที่จะดูแลตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เมื่อได้ รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม ย่อมนำมาสู่ภาวะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตได้ อย่างมีความสุข ไม่เป็นภาระของครอบครัว แม้ว่าจะอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยก็ตาม ศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสำคัญของการป้องกันการพบโรคในระยะรุนแรง ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ จึงจัดทำโครงการให้ความรู้คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุปี 2558 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงภาวะสุขภาพของตนเอง ป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต