ภาพกิจกรรม ออกกำลังกายด้วยการรำพัดกังฟู

ออกกำลังกายด้วยการรำพัดกังฟู
ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มชมรมรำมวยจีนไท้เก๊กรังสิต มีความประสงค์จะจัดทำโครงการออกำลังกาย ด้วยการรำพัดกังฟู ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน ๕๐,๘๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการ การรำมวยจีนไท้เก๊กโดยการรำพัดกังฟูเป็นระบบการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่ ทำให้มีสุขภาพดีและแข็งแรง ส่งผลให้มีอายุยืนยาว และยังเป็นการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมเหมาะสำหรับผู้ สูงอายุและยังเล่นได้ทุกกลุ่มทุกวัยที่ได้รับการพัฒนามาเป็นเวลาหลายพันปี และใช้ให้ผลดีในผู้ที่ปฏิบัติถูกต้อง และสม่ำเสมอ ในการปฏิบัติการรำมวยจีนไท้เก๊กโดยการรำพัดกังฟูจะมีส่วนประกอบสำคัญสำคัญเบ็ดเสร็จ 3 อย่างคือ การบริหารกาย บริหารจิต และบริหารลมปราณ ซึ่งอัตราส่วนการของการบริหารทั้ง 3 อย่างนี้จะแตกต่าง กันออกไปตามกระบวนท่าใหม่ๆ โดยใช้พื้นฐานเดิมของการรำมวยจีนไท้เก๊กมาเป็นมาตรฐานของการรำพัดกังฟู ทางชุมชนต่างๆที่ได้ฝึกแล้วรู้สึกดีและต้องการฝึกอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเห็นผลในการทำให้สุขภาพร่างกายแข็ง แรงหายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ และยังทำให้ร่างกายโดยทั่ว ๆ ไปมีความสดชื่น จิตใจแจ่มใส จากสถิติผู้บริหาร ร่างกายสม่ำเสมอจะมีอัตราของการเป็นโรคหัวใจและสมองขาด เลือด การเป็นมะเร็งและการเป็นโรคภูมิแพ้ต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ที่ไม่ออกกำลังกายมาก ดังนั้นทางชมรมจึงจัดทำโครงการ ออกกำลังกายการรำมวยจีนไท้เก๊กโดยการ รำพัดกังฟู เพื่อให้ผู้ที่ได้ฝึกอยู่สามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสุขภาพ
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต