ภาพกิจกรรม ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง ปี 2558

ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยติดเตียง ปี 2558
ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) มีความประสงค์จะจัดทำโครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ ป่วยติดเตียง ปี 2558 ในปีงบประมาณ 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 91,000 บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ ปัญหาสุขภาพคนไทยเปลี่ยนจากโรคติดต่อมาเป็นปัญหาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเป็น ผลมาจากการที่สังคมไทย ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการดำเนิน ชีวิตที่ผ่านมา ทำให้ประสบปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดใน สมองอุดตันหรือแตก ทำให้เกิดอาการ อัมพฤกษ์อัมพาต หรือการบาดเจ็บทำให้มีเกิดภาวะทุพพลภาพ ตามมา นอกจากนั้นแม้ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรค แต่เมื่อ อายุมากขึ้นก็มีการเสื่อมถอยของการทำงานทั้งด้าน ร่างกายและสมอง ทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันต้องพึ่งพิง บุคคลอื่น ในปี 2552 มีผู้สูงอายุที่มีภาวะ พึ่งพิงต้องการดูแลเอาใจใส่ประมาณ 140,000 คน ซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยที่ มีภาวะพึ่งพิงมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น ลำดับ ผู้มีภาวะพึ่งพา ผู้พิการและผู้มีภาวะทุพลภาพอันเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือ บาดเจ็บเป็นระยะ ยาวนาน ทำให้เกิดมีปัญหาในการดำรงชีวิต อีกทั้งครอบครัวต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ ความจำเป็น ด้านสุขภาพของครอบครัวคนกลุ่มนี้จึงต้องการมากกว่าการให้การบริการสาธารณสุขปกติ เช่น ต้องการ ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือวัสดุจำเป็นที่ต้องใช้ประจำ เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วย ติดเตียงเป็นเวลานาน ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยให้เหมาะกับการดูแลหรือใช้ชีวิต ต้องการการ สนับ สนุนด้านเศรษฐกิจ อาชีพ และการช่วยเหลือด้านการดูแลแก่ครอบครัว เพื่อเป็นการแบ่งเบาปัญหา ของคอบครัว และเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจของคนในครอบครัวให้ดีขึ้น การจัดทำโครงการ ป้องกันภาวะแทรกซ้อน ในผู้ป่วยติดเตียง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยติดเตียงเป็น เวลานาน และส่งเสริมสุขภาพ จิตใจของผู้ป่วยและญาติให้ดีขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต