ภาพกิจกรรม เตรียมกายใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

เตรียมกายใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า
ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ชุมชนรัตนโกสินทร์) มีความประสงค์จะจัดทำโครงการเตรียมกายใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ในปีงบประมาณ 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 171,450 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ วัยสูงอายุเป็นวัยที่ผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มายาวนาน ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ รวมทั้งการดำเนินชีวิต ประกอบกับ บางคนมีโรคประจำตัว ทำให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลง จะเห็นว่าบางคนแม้อายุมาก ทำไมจึงดู ไม่แก่ แต่บางคนอายุไม่มาก ทำไมดูแก่เกินวัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กันการปรับตัวการดูแลสุขภาพ ถ้าขาดความรู้ ความเข้าใจ อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์อย่างมากมายซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เป็น ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนั่นเอง ด้านจิตใจมีการเสียบทบาทของตัวเอง ทำให้ความเชื่อมั่นใน ตัวเองลดลง ทำให้เกิดความวิตกกังวลกลัว ทำให้เกิดความกลัว อารมณ์เศร้า กลัวถูกครอบครัวและสังคม ทอดทิ้ง ผู้สูงอายุต้องการให้คนยกย่องเอาใจใส่ เอาอกเอาใจ เห็นใจ และเห็นว่าตนมีประโยชน์ต่อสังคม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุต้องดูแลทั้งร่างกาย จิตใจ การดำเนินกิจกรรมที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย การได้ฟังธรรมะ การละเล่นพื้นบ้าน ทำให้มีความรู้สึกว่ามีคนดูแลเอาใจใส่ เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีความรู้ มี ความสามารถ ทำให้มีรู้สึกถึงการมีคุณค่าในตนเอง งานศูนย์บริการสาธารณสุข เห็นความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุ จึง จัดทำโครงการผู้สูงวัยอยู่อย่างไรให้มีความสุข เพื่อให้สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ มีสุขภาพ จิตใจเป็นสุข มีคุณค่า ในสังคม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต