ภาพกิจกรรม พัฒนาศักยภาพและจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าแผงลอย

พัฒนาศักยภาพและจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าแผงลอย
ด้วยฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าแผงลอย ในปีงบประมาณ 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 27,900 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ เทศบาลนครรังสิต ได้ตราเทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะ พ.ศ. 2557 ที่ออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพื่อใช้ในการจัดระเบียบแผงลอยที่จำหน่ายสินค้าในที่และทางสาธารณะในเขตพื้นที่ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้ จึงได้ดำเนินการกำหนดจุดผ่อนผันให้บริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200 ระหว่างองค์พระพุทธโสธร - สะพานลอยเมน 2 เป็นสถานที่ให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอยที่จำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ อาทิเช่น อาหาร น้ำดื่ม ผลไม้ ของเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวประกอบกิจการค้าโดยมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายสาธารณสุขที่มุ่งเน้นด้านการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องให้ผู้ประกอบการค้าแผงลอยดังกล่าว ได้รับความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกสุขลักษณะ ประกอบด้วย อาหารและสินค้าที่ปลอดภัย สุขลักษณะแผงลอยประเภทจำหน่ายอาหาร การกำจัดขยะมูลฝอย การทำความสะอาดแผงค้าและสถานที่ การจัดระเบียบ เป็นต้น ตลอดจนให้มีการขับเคลื่อนจัดตั้งชมรมเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการค้าแผงลอยบริเวณดังกล่าว ให้มีการควบคุมดูแลซึ่งกันและกันในชมรม เพื่อแบ่งเบาภาระหน่วยงานภาครัฐเป็นครั้งคราว ซึ่งจะก่อให้เกิดพัฒนาแผงลอยบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนมากขึ้น
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต