ภาพกิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2558

ป้องกันและควบคุมโรค ปี 2558
ด้วย งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรค ปี 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 216,800 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม รวมทั้งการดำรงชีวิต ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ประชาชนส่วนมากต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดในสังคม จนลืมดูแลสุขภาพ ทำให้การเกิดโรคต่างๆ ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจากโรคติดต่อที่ไม่มีความรุนแรงหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนเป็นโรคที่มีภาวะแทรกซ้อนมากขึ้นหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่นั่นเองโรคติดต่ออุบัติใหม่ หมายถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในมนุษย์ เป็นโรคติดเชื้อชนิดใหม่ รวมถึงโรคติดต่ออุบัติซ้ำ ซึ่งก็คือโรคติดต่อจากเชื้อโรคที่เคยแพร่ระบาดได้กลับมาระบาดใหม่ เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ โรคติดเชื้อมือ เท้า ปาก โรคไข้เลือดออก เป็นต้น งานป้องกันและควบคุมโรค ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครรังสิต ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ให้ อสม.แกนนำชุมชน ประชาชน นักเรียน เครือข่ายภาครัฐ และเอกชน มีส่วนร่วมในการทำงาน และกำหนดแนวทางการร่วมกันด้านการป้องกันและควบคุมโรค อย่างแท้จริง จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรค ปี2558
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต