ภาพกิจกรรม คนรังสิตรักการออกกำลังกาย นำพาชีวีมีสุข

คนรังสิตรักการออกกำลังกาย นำพาชีวีมีสุข
ด้วย ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะจัดทำโครงการคนรังสิตรักการออกกำลังกาย นำพาชีวีมีสุข ในปีงบประมาณ 2558 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต เป็นเงิน 82,400 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ การออกกำลังกาย เป็นการสร้างสุขภาพที่ดี ที่ผู้บริหารของเทศบาลนครรังสิตเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้คนรังสิต มีการออกกำลังกายอย่างหลากหลาย ตามแบบที่ชอบและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละคน ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสู่การปฏิบัติตามแผนพัฒนาแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกาย เป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการสร้างสุขภาพอย่างชัดเจน โดยพบว่าการเคลื่อนไหวด้วยการออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ แข็งแรงของกล้ามเนื้อ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่ป้องกันได้ด้วยการออกกำลังกายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 รวมทั้งมีแผนพัฒนาสุขภาพ แห่งชาติ ฉบับที่ 9 และแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 เป็นแผนรองรับ ได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การกระตุ้นให้ประชาชนมีความตระหนัก รักที่จะออกำลังกายหรือเล่นกีฬามากขึ้นเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยที่ป้องกันได้ เช่น โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายที่เหมาะสมและตามแบบที่ชอบ ที่จะนำไปสู่การมีสุขภาพดี ปลอดโรคของคนรังสิต จึงได้จัดทำโครงการ คนรังสิตรักการออกกำลังกาย นำพาชีวีมีสุข
© กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครรังสิต